WATER COLOR SKETCHES


Home

WATER-COLORS/My-Bday-Flowers.jpg

WATER-COLORS/HAPPY-GIRLS.jpg

WATER-COLORS/Underssing-1.JPG

WATER-COLORS/PAIN-OR-PLEASURE.jpg

WATER-COLORS/WRAPPED-IN-WHITE.jpg

WATER-COLORS/G-4-2.jpg

WATER-COLORS/Cuban-Girl.JPG

WATER-COLORS/CLOSE-UP-1.jpg

WATER-COLORS/G-2-1.jpg

WATER-COLORS/Picture1.jpg

WATER-COLORS/G-4.jpg

WATER-COLORS/SOHROB.jpg

WATER-COLORS/MBM.jpg

WATER-COLORS/2-1.jpg

WATER-COLORS/3-12-10-1.jpg

WATER-COLORS/APPLES-1.jpg

WATER-COLORS/apples.jpg

WATER-COLORS/APPLES-2.jpg

WATER-COLORS/Picture1.jpg

WATER-COLORS/RAIN-IN-VANCOUVE-62-STREET.jpg

WATER-COLORS/G-4-2.jpg

WATER-COLORS/Persimmons-6.jpg

WATER-COLORS/My-Pomegranate-Tree.jpg

WATER-COLORS/AUTUMN-LEAVES.jpg

WATER-COLORS/FLOWERS-03-20-2013-4.jpg

WATER-COLORS/FLOWERS-03-20-2013-4.jpg

WATER-COLORS/FLOWERS-03-20-2013-4.jpg

WATER-COLORS/The-First-Fig.jpg

 

به تماشای باغچه نشسته ام

که همچون هر باغچه ای گُلگوشه ایست از عـَدَن، باغ بهشت.   ه 

نگاه میکنم به انجیر جوان که پنجه هایش را بسویم گسترده

و بیاد میآورم شهد شیرین نخستین شکرخندش را

که پیشین سال در زادروز مادر پیشکشم کرد.   ه

به شاخساران اناران مینگرم

که از لابلای برگهای رقصان در باد انجیربُن سرکشیده اند

و گلناران سرخگون ارمغان آورده اند

که نوید یاقوتیشان را چشم در راهم.   ه

و خرمالوی میانسال را بنگر که چه فاخر و بالگستر سایه بر نیمی از باغچه افکنده

و شاخه های پربارش هر روز رنگینتر و سنگینتر

نزدیکتر به زمین میشوند.   ه

در این غوغای رنگارنگ سبز و سرخ و زرد و نارنجی

وترنم ترانۀ "نقره ای فوارۀ کوچک"،1

مست از

جیک

جیک

جیک

جیک

گنجیشک های بهارمستم.

   
نوشته از ایرج یمین اسفندیاری

بهار 1393

 

1-"فروغ فرخزاد

WATER-COLORS/MY-VIEW.jpg

WATER-COLORS/1.jpg

WATER-COLORS/Escott-11-15-2012-1.jpg

WATER-COLORS/Escott-11-15-2012-1.jpg

WATER-COLORS/Escott-11-15-2012-1.jpg

WATER-COLORS/VeniceCanals-10-13-2013-1.jpg

WATER-COLORS/VeniceCanals-10-13-2013-1.jpg

WATER-COLORS/VeniceCanals-10-13-2013-1.jpg

WATER-COLORS/COMPOSITION-1.jpg
WATER-COLORS/COMPOSITION-1.jpg