WATER COLOR SKETCHES


Home

WATER-COLORS/3-12-10-1.jpg

WATER-COLORS/RAIN-IN-VANCOUVE-62-STREET.jpg

WATER-COLORS/Getty-Villa.jpg

 


 


به تماشای باغچه نشسته ام


 


که همچون هر باغچه ای گُلگوشه ایست از عـَدَن، باغ بهشت.   ه


نگاه میکنم به انجیر جوان که پنجه هایش را بسویم گسترده


و بیاد میآورم شهد شیرین نخستین شکرخندش را


که پیشین سال در زادروز مادر پیشکشم کرد.   ه


به شاخساران اناران مینگرم


که از لابلای برگهای رقصان در باد انجیربُن سرکشیده اند


و گلناران سرخگون ارمغان آورده اند


که نوید یاقوتیشان را چشم در راهم.   ه


و خرمالوی میانسال را بنگر که چه فاخر و بالگستر سایه بر نیمی از باغچه افکنده


و شاخه های پربارش هر روز رنگینتر و سنگینتر


نزدیکتر به زمین میشوند.   ه


 


در این غوغای رنگارنگ سبز و سرخ و زرد و نارنجی


وترنم ترانۀ "نقره ای فوارۀ کوچک"،1


مست از


جیک


جیک


جیک


جیک


گنجیشک های بهارمستم.


 


 


نوشته از ایرج یمین اسفندیاری


بهار1393


 

1-"فروغ فرخزاد

WATER-COLORS/Persimmons-6.jpg

WATER-COLORS/My-Pomegranate-Tree.jpg

WATER-COLORS/AUTUMN-LEAVES.jpg

WATER-COLORS/FLOWERS-03-20-2013-4.jpg

WATER-COLORS/FLOWERS-03-20-2013-4.jpg

WATER-COLORS/FLOWERS-03-20-2013-4.jpg

WATER-COLORS/The-First-Fig.jpg

WATER-COLORS/MY-VIEW.jpg

WATER-COLORS/1.jpg

WATER-COLORS/Escott-11-15-2012-1.jpg

WATER-COLORS/Escott-11-15-2012-1.jpg

WATER-COLORS/Escott-11-15-2012-1.jpg

WATER-COLORS/VeniceCanals-10-13-2013-1.jpg

WATER-COLORS/VeniceCanals-10-13-2013-1.jpg

WATER-COLORS/VeniceCanals-10-13-2013-1.jpg